НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ, ПРОГРАМ, ПРОЕКТІВ ЗДОРОВ'ЯСПРЯМОВАНОГО ЗМІСТУ

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" [Електронний ресурс] // Пос­танова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1394 (очікується новий документ).
 2. Державна соціальна програма "Національний план дій щодо ре­алізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року : Поста­нова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018      №453.

URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi- programi-nacionalnij-plan-dij-shodo-realizaciyi-konvenciyi-oon-pro-prava- ditini-na-period-do-2021-roku (тут визначені завдання курсу «Вчимося жити разом» для реалізації Державної соціальної програми).

 1. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів ЗНЗ : Наказ МОН України від 03.06.2008 № 496. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/
 2. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді : Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605. URL: www.soippo.edu.ua
 3. Методичні рекомендації щодо інтеграції розроблених в рамках спільного проекту «Вчимося жити разом» курсів з розвитку життєвих нави­чок у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів закладів загаль­ної середньої освіти : Лист КЗ СОІППО від 13.02.2018 № 155 (на виконання листа МОН України від 05.01.2018 № 1/9-8 «Щодо реалізації спільного про­екту «Вчимося жити разом») .
 4. Про активізацію діяльності навчальних закладів у міжнародному про­екті «Європейська мережа Шкіл сприяння здоров'ю», викладання навчального предмета «Основи здоров'я» і факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» : Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.06.2016 № 342-ОД.
 5. Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчи­мося жити разом» у Сумській області: Наказ Департаменту освіти і науки Сумсь­кої обласної державної адміністрації від 19.05.2017 № 327-ОД.
 6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
 7. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування се­редньої школи : рішення Колегії МОН України від 27.10.2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 8. Примірне Положення про навчальний кабінет основ здоров'я ЗНЗ : Наказ МОН України від 09.12.2009 № 1114. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS12135.html
 9. Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з пору­шення зору : Наказ МОЗ і МОН України від 09.03.2004 №121/185 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0370-04
 10. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних до­сягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти : Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
 11. 21. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загаль­ноосвітніх навчальних закладів України від 31.10.2011 № 1243. URL: https://mon.gov.ua/ua
 12. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти II ступеня : Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-ll-klasiv
 13. Рекомендації з реалізації політики щодо ВІЛ-інфекції у загальноосвіт­ніх навчальних закладах України : методичні рекомендації : додаток до Листа МОНМС України від 20.07.2012 № 1/9-520. URL: http://autta.org.ua/files/user_Irene_304/praktuchni_ukr.pdf

 

 ДОКУМЕНТИ ЩОДО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ»

 1. Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» : Наказ МОН УКРАЇНИ від 07.06.2018 № 603

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-uchitel-roku-2019

2. Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» : постано­ва Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (в редакції пос­танови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370) URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro- vseukrayinskij-konkurs-uchitel-roku

3. Етичний кодекс учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель ро­ку» : Протокол засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конку­рсу    «Учитель року»        від       15.09.2016      №            01.      

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/uchytel- roku/normativno-pravova-baza/Etychnyi%20kodeks.pdf

 

ПРОГРАМИ

 

 • ПРОГРАМА ІНВАРІАНТНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Основи здоров'я, 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОНМС України від 06.06.2012 № 664; оновлена наказом МОН України від 07.06.2017 №            804.

URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5- 9-klas-2017.html (дата звернення: 10.08.2018).

 

 • ПРОГРАМИ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів осно­вної і старшої школи у курсі «Основи здоров'я» / Воронцова Т.В., Понома­ренко В.С. К. : Алатон, 2017. 32 с. (гриф - лист ІПЗО від 13.12.2017 № 21.1/12-Г-813).